Vastgoedbeheer

Bestuurders en managers van vastgoed worden gedwongen met lagere onderhoudsbudgetten een maximale levensduur van hun panden te garanderen. Verduurzamen, flexibiliteit, lage exploitatiekosten en een optimaal binnenklimaat zijn actuele thema’s die niet los gezien kunnen worden van een goed beheer van gebouwen. Strategische keuzes en een no-nonsense aanpak. LindHorst heeft de ervaring.

 h

Webbased onderhoudspakket

Inloggen »

Lees meer over vastgoedbeheer 2.0

h

Duurzaam Vastgoed Investeringsplan (DVIP)

LindHorst is zeer ervaren in het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). In de huidige markt, waarin duurzaamheid en circulariteit een gegeven zijn, vragen steeds meer opdrachtgevers om planvorming rondom duurzaamheid. Lees hier verder.

 h

Onderhoudsplannen in de nieuwbouw ontwerpfase, toets op duurzaamheid

De huisvestingslasten zijn een belangrijk onderdeel van de totale begroting van organisaties. Bij nieuwbouw zijn die onderdelen nog te beïnvloeden. LindHorst kan op basis van het definitieve ontwerp van een plan een concept meerjarenonderhoudsprognose maken. Op basis van de lange termijn onderhoudskosten kunnen dan keuzes worden heroverwogen. Cruciaal hierbij is dat bij toepassing van installatietechnische duurzame maatregelen ook de realistische onderhoudskosten worden meegenomen.

 h

0-metingen (bouwkundig en installatietechnisch) en herinspecties (actualisatie MJOP)

Voor het opzetten van een meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) wordt het pand bouwkundig en installatietechnisch gedetailleerd opgenomen door onze gecertificeerde inspecteurs. Hierbij wordt gewerkt volgens de systematiek van NEN 2767. Eventueel achterstallig onderhoud wordt direct inzichtelijk gemaakt. Alle verzamelde informatie (onderhoudscycli en onderhoudsnormkosten) wordt verwerkt in een MJOP. In een management-review geeft onze inspecteur zijn visie op de kwaliteit van het pand en het lange termijn toekomstperspectief. De MJOP kan als papieren versie worden gepresenteerd, maar ook als digitale online versie. Bij de laatste optie is de MJOP altijd actueel en worden vele extra’s geboden.

Wil een MJOP zijn waarde blijven houden, dan is een periodieke actualisatie noodzakelijk. De inspecteur voert een herinspectie uit, verwerkt de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en de normkosten worden geïndexeerd en/of aangepast. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van een langlopend abonnement.

 h

Screening en advisering op onderhoudscontracten

Voor installatietechnische onderdelen en sommige bouwkundige onderdelen worden veelal onderhoudscontracten afgesloten. De praktijk heeft ons geleerd dat veel opdrachtgevers vaak niet weten welke onderhoudscontracten er zijn, of aan de contractverplichtingen wordt voldaan, of de inhoud van contracten overeenkomt met de behoefte en of de in rekening gebrachte vergoeding redelijk is. De praktijk leert verder dat bij veel gebouwen de jaarlijkse kosten van de onderhoudscontracten soms de som van preventief en correctief onderhoud overstijgt. Onze ervaring is dat het aangaan van de juiste onderhoudscontracten (nieuwbouw) of het doorlichten van de bestaande onderhoudscontracten (bestaande gebouwen) in veel gevallen een structurele besparing oplevert in de exploitatie. LindHorst beschikt over de benodigde expertise om dit voor u inzichtelijk te maken en te organiseren. We beschikken daarnaast over een benchmark, waarin wij alle onderhoudscontracten kunnen analyseren en vergelijken met soortgelijke onderhoudscontracten.

h

Advisering over vastgoed en uitvoeringsbegeleiding

Op basis van het onderhoudsjaarplan kan een uitvoeringsplan voor een object worden opgesteld. Na goedkeuring van het plan en het budget door de eigenaar/verhuurder, kan LindHorst middels werkomschrijvingen/bestekken in concurrentie uitvoerende partijen selecteren en het werk gunnen. Tijdens de uitvoering wordt de kwaliteit van het werk bewaakt. Na de oplevering volgt de financiële afronding. Onze inspecteur kan dit gehele traject voor u verzorgen. Een voordeel hiervan is dat dezelfde inspecteur zowel de objecten inspecteert als de begeleiding van de uitvoering verzorgd. Hierdoor zijn de lijntjes kort en zullen er minder snel misverstanden ontstaan.

 h

NEN 1010 en 3140-keuringen

LindHorst heeft ook de mogelijkheid om de NEN 1010 en NEN 3140-keuringenop elektrotechnisch gebied aan te bieden, dit ter aanvulling op het al uitgebreide onderhoudsplan. Gebouweigenaren zijn wettelijk verplicht deze keuringen regelmatig, afhankelijk van het type gebouw, uit te voeren.

Uitgevoerde projecten: